Konkurs – Mysterium

REGULAMIN KONKURSU

28.05.2024r., Mysterium 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs przeprowadzany na profilu @mysterium.pl  na Instagramie w dniach 28.05.2024r. – 09.06.2024r.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

  • Konkurs” – konkurs “ Podziel się swoim marzeniem z dzieciństwa, które spełniasz w dorosłym życiu!” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, będący przyrzeczeniem publicznym w myśl art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz 459, ze zm., dalej k.c.).
  • Organizator” – organizator Konkursu, Farouk Systems Polska Lidia Mikulska, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań, NIP: 781-148-38-17; REGON: 365070360
  • Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Konkursie.
  • Laureat” – Uczestnik Konkursu, który wykonał Pracę Konkursową zgodnie z §3 i §2 Regulaminu, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.
  • Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, sponsorowany ani popierany przez serwis Instagram.

7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Farouk Systems Polska, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Farouk Systems Polska, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 28.05.2024r. – 09.06.2024r.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najciekawszych i najoryginalniejszych postów, wedle subiektywnego odczucia Organizatora.

5. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy produktów Organizatora.

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:

a). najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat.

b). są konsumentami i działają w celu niezwiązanym z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem.

c). zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

d). posiadają własny profil publiczny w serwisie Instagram.

e). spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a). Umieszczenie w ramach serwisu Instagram Pracy Konkursowej, będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe: “Podziel się swoim marzeniem z dzieciństwa, które spełniasz w dorosłym życiu!” w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora na Instagramie: @mysterium.pl 

b). Przystąpienie do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, (dalej również oddzielnie: “Uczestnik” lub łącznie: “Uczestnicy”.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

4. Zgłoszenia niespełniające wymagań, o których mowa w ust. 1 powyżej, jak również dokonane w inny sposób niż wskazany w Regulaminie, nie będą brane pod uwagę.

5. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu.

6. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne). Organizator ma prawo usuwać z serwisu Instagram Prace Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim. Dopuszczalne jest zgłaszanie Prac Konkursowych promujących towary i usługi Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram lub tworzą takie konta.

8. Prace Konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”).

9. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności wyłania Laureatów i decyduje o przyznaniu Nagród.

§3

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I NAGRODY

1. Komisja konkursowa wybiera 5 Uczestników, których Praca Konkursowa w ocenie Komisji Konkursowej jest najciekawsza, najbardziej kreatywna oraz najlepiej oddająca charakter Konkursu i jego tematykę (dalej łącznie: „Laureaci”). W przypadku, gdy spośród zgłoszonych Prac konkursowych nie będzie możliwe wyłonienie liczby laureatów odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę Prac konkursowych), Komisja Konkursowa może przyznać niższą liczbę nagród.

2. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru Pracy Konkursowej oparte na subiektywnych odczuciach.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureatów.

4. W przypadku, gdy kilka zgłoszeń dokonanych przez różnych Uczestników będzie tej samej treści, Organizator przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, który z Uczestników jest autorem danego zgłoszenia. Nagroda w Konkursie zostanie przyznana rzeczywistemu autorowi danego zgłoszenia. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Organizator nie będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, który z Uczestników jest autorem danego zgłoszenia lub Organizator stwierdzi, że każdy z Uczestników sporządził samodzielnie takie samo lub podobne zgłoszenie, nagroda zostanie przyznana temu spośród Uczestników, który jako pierwszy opublikował Pracę Konkursową. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego hasła przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.

5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w pkt XIII.

6. W Konkursie przewidziane jest 5 nagród w postaci zestawu kosmetyków Mysterium o wartości około 200 zł.

7. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby zgłoszeń. Każdy Laureat otrzymuje jedną nagrodę.

8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem serwisu Instagram w ciągu maksymalnie 8 dni roboczych od zakończenia Konkursu. Organizator skontaktuje się z laureatami w wiadomości prywatnej oraz poinformuje ich o wygranej pod zgłoszeniem konkursowym.

9. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat zobowiązany jest odpowiedzieć w wiadomości prywatnej i przekazać dane do wysyłki w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

10. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera DPD w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania danych do wysyłki.

11. W przypadku braku odpowiedzi od laureata w ciągu 7 dni nagroda przepada.

9. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, niezbędnych do przekazania nagrody tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres biuro@farouk.pl.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie mysterium.pl